මධ්‍යම පළාත් රාජ්‍ය නර්තන කණ්ඩායම
 
  ප්‍රදීපික ප්‍රනාන්දු(නර්තන උපදේශිකා) රසුරි මහගෙදර(නර්තන ශිල්පිණි) ෂර්මිලා භානු (නර්තන ශිල්පිණි)
 
  මහේෂිකා අලුවිහාරේ (නර්තන ශිල්පිණි) ඩිලිමා හේරත් (නර්තන ශිල්පිණි) එරංග කුලසිංහ (නර්තන ශිල්පි)
       
       
 
 
 
 
 
Copyrights 2015. All right reserved Department of Cultural Affairs Central Provincial Council