කලායතන/ කලාකරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම
 
කලායතනයේ/කලාකරුවන්ගේ නම  
කලා ක්ෂෙත්‍රය  
ලිපිනය  
දුරකථන අංකය  
දිස්ත්‍රික්කය  
ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය  
වෙනත්  
   

:
Copyrights 2015. All right reserved Department of Cultural Affairs Central Provincial Council