මධ්‍යම පළාතේ විවිධ කලාකරුවන්ගේ විස්තර
කලාකරුවාගේ නම  
දිස්ත්‍රික්කය  
ප්‍රාද්ශිය ලේකම් කාර්යලය  
අදාල ක්ෂේත්‍රය  

 

 
Copyrights 2015. All right reserved Department of Cultural Affairs Central Provincial Council