ඇමතුම් විස්තර
ලිපිනය : මධ්‍යම පළාත් සංස්කෘතික කටයුතු, යටිනුවර වීදිය, මහනුවර.Tel: +94 0812238476
+94 081 2238008 | Fax: +94 0812238476 E-mail: dptculturecp@gmail.com/info@culturalcp.lk

අපේ කණ්ඩායම
NameDesignationTel_NumberFax_NumberEmail
ස්වර්ණා පෙරේරා මියසංස්කෘතික අධ්‍යක්ෂක+94 081 238008+94 0812238476dptculturecp@gmail.com
සුජාතා රාජගුරු මියප්‍රධන කළමනාකාර සහකාර+94 0812238476+94 0812238476dptculturecp@gmail.com
S.H.K.මොරවක මෙනවියමුදල් සහකාර+94 0812238476+94 0812238476dptculturecp@gmail.com
එච්.එම්.හේරත් මයාසංස්කෘතික නිළධාරි+94 0812238476+94 0812238476dptculturecp@gmail.com
සි.කේ.බී. මාරසිංහ මයාසංස්කෘතික නිළධාරි+94 0812238476+94 0812238476dptculturecp@gmail.com
මල්ලිකා තෙන්නකෝන් මියසංස්කෘතික නිළධාරි+94 0812238476+94 0812238476dptculturecp@gmail.com
බී.ඩබ්.ඩබ්. බණ්ඩාර මයාසංස්කෘතික නිළධාරි+94 0812238476+94 0812238476dptculturecp@gmail.com
පී.එම්.පී.කේ. ඒකනායක මියසංස්කෘතික නිළධාරි+94 0812238476+94 0812238476dptculturecp@gmail.com
D.I.G.S.P. සුභාෂිනි මෙනවියසංවර්ධන නිළධාරි+94 0812238476+94 0812238476dptculturecp@gmail.com
රසාංගි ජයසිංහ මෙනවියසංවර්ධන නිළධාරි+94 0812238476+94 0812238476dptculturecp@gmail.com
ජේ. ජෙයනිත්‍යා මෙනවියසංවර්ධන නිළධාරි+94 0812238476+94 0812238476dptculturecp@gmail.com
ඒ.පි.ජී.එස්.එම්. නන්දසිරි මයාසංවර්ධන නිළධාරි+94 0812238476+94 0812238476dptculturecp@gmail.com
නිරංජලා රණරාජ මියසංවර්ධන නිළධාරි+94 0812238476+94 0812238476dptculturecp@gmail.com
වයි.එම්. උදාරි අනුරුද්ධිකා මියකාර්යාල කාර්ය සහයක+94 0812238476+94 0812238476dptculturecp@gmail.com
නිශාන්ත මැදගෙදර මයාකාර්යාල කාර්ය සහයක+94 0812238476+94 0812238476dptculturecp@gmail.com

Cultural Officers Contact Details - Central Province
Name Cultural Officers
District
Divisional Secretariat Office

Copyrights 2015. All right reserved Department of Cultural Affairs Central Provincial Council