දැක්ම හා මෙහෙවර
දැක්ම :
කලා,සංස්කෘතික හා ඓතිහාසික උරුමයන් සුරකින මතු පරපුරක් මැදරටින්
මෙහෙවර :
මධ්‍යයම පළාතේ ස්පර්ශනීය හා අස්පර්ශනීයඋරුමයන් සුරක්ෂිත කරමින් සකළවිධ කලාවන්ගේ නිරතවන්නන්ට සුබ සාධනය සළසමින් මානසික සංතෘප්තිය හා අධ්‍යත්මක යන යහගුණයෙන් සපිරි සමාජයක් බිහි කිරීමට දායකවීම. "
 
Copyrights 2015. All right reserved Department of Cultural Affairs Central Provincial Council