මධ්‍යම පළාත් පන්සල් වල තොරතුරු‍
ගමේ නම  
පන්සලේ නම  
දිස්ත්‍රික්කය  
ප්‍රාද්ශිය ලෙකම් කාර්යලය  

   
Copyrights 2015. All right reserved Department of Cultural Affairs Central Provincial Council