මධ්‍යම පළාත් කලායතන වල විසතර
කලායතනෙය් නම  
දිස්ත්‍රික්කය  
ප්‍රාද්ශිය ලෙකම් කාර්යලය  
කලායතන වර්ගය  

 

 
Copyrights 2015. All right reserved Department of Cultural Affairs Central Provincial Council